Natječaj

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

 

Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ,  i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-30-1457/21, od 9.rujna 2021. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno,  raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1.  Učitelj harmonike – 14 sati tjedno ( 11 sati nastava harmonike i 3 sata orkestar harmonika) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2021./22.) jedan izvršitelj,

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 

–       Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a

  • Da imaju položen stručni ispit

Uz potpisanu prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

  • životopis
  • ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine
  • original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
  • izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika
  • diploma ili ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

Kandidat koji bude izabrani, prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti:

  • Liječničko uvjerenje
  • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Za izabranog kandidata škola će službenim putem tražiti uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog MUP-a

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

 

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“

Župana Želimira 17

80101 Livno

sa naznakom ZA NATJEČAJ

 

 

 

Livno, 14. rujna  2021. godine                                                                                                      Predsjednik Školskog odbora

Broj: 297 /21.                                                                                                                                                         Martina Čato