Natjecaj za popunu radnih mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

 

Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ, i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-30-1457/21, od 5.srpnja 2021. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno, raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 • Učitelj trube – 24 sati tjedno (puna norma) na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj,
 • Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2021./2022. godine), jedna izvršitelj
 • Učitelj gitare – 24 sata tjedno ( puna norma ) na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj
 • Učitelj violine – 12 sati tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne
 1. /2022. godine),

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a
 • Da imaju položen stručni ispit

Uz potpisanu prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

 • životopis
 • ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine
 • original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

Kandidati koji budu izabrani, prije sklapanja ugovora o radu dužni su dostaviti:

 • Liječničko uvjerenje
 • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Za izabrane kandidate škola će službenim putem tražiti uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog MUP-a

 

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“

Župana Želimira 17.

80101 Livno

sa naznakom ZA NATJEČAJ

 

Livno, 4. kolovoza 2021. godine                                                                                               Predsjednik Školskog odbora

Broj:  271./21.                                                                                                                                                        Martina Čato