Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

 

Temeljem članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj: 12/03., 34/03. i 65/13.), članka 81. Zakona o osnovnom školstvu („ Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 12/04. i 12/08. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu) , članka 63. 65. i 66. Statuta škole, i odluke Školskog odbora br. 336 /20 od 3. prosinca 2020 godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole „ Franjo S. Vilhar“ Livno  raspisuje:

 

 

                                                       N A T J E Č A J

                                        za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                         Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno

 

  1. Opći uvjet za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole:

– da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
– da je stariji/ja od 18 godina;
– da nije otpušten/a iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere (bilo na razini države ili entiteta) u vremenu od tri godine prije obavljanja natječaja;
– da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX. stavak 1. Ustava BiH, (da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji);
– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj: 12/03 i 34/03., 65/13).

  1. Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice srednje škole su:

– visoka stručna sprema(VSS)/II. ciklus Bolonjskog procesa (300 ECTS bodova)
– najmanje pet (5) godina radnog iskustva u nastavi ili drugim poslovima usko vezanim za djelatnost  obrazovanja;
– položen stručni ispit za rad u nastavi

  1. Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

– kraći životopis;
– uvjerenje o državljanstvu;(ne starije od tri mjeseca)
– izvadak iz matične knjige rođenih,
– ovjerena izjava da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, (bilo na nivou države ili entiteta) u razdoblju od tri godine od objavljivanja natječaja;
– ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX stavak 1. Ustava BiH, (da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji);
– ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
– original ili ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi;
– uvjerenje o radnom iskustvu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanim za djelatnost  obrazovanja;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 

  1. Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem  poštom na adresu:

Osnovna glazbena škola „ Franjo S. Vilhar“,   Dinarina bb  Livno 80101,

s naznakom „ Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja“

“NE OTVARAJ“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji bude izabran,  prije preuzimanja dužnosti dužan je dostaviti liječničko uvjerenje a službenim putem će se pribaviti uvjerenja od nadležnih državnih organa:

– uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
– uvjerenje o nekažnjavanju

Livno; 3. prosinca 2020.

Ur. br.  337/20                                                                                                                     PREDSJEDNIK Školskog odbora

                                                                                                                                        Martina Čato