Natječaj za popunu radnih mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

 

Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ,  i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-30-2540/20, od 12.studenog 2020. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno,  raspisuje:

 

                                                                                                                   N A T J E Č A J

                                                                                                      za popunu radnih mjesta

1. Učitelj flaute – 24 sata tjedno (puna norma) na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj

           2. Učitelj trube – 16 sati tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020./2021. godine), jedan izvršitelj

3.Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na neodređeno vrijeme, jedna izvršitelj

  1. Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020/ 2021. godine), jedna izvršitelj
  2. Učitelj gitare – 24 sata tjedno ( puna norma ) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020/2021. godine), jedna izvršitelj
  3. Učitelj harmonike – 12 sati tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020/ 2021. godine), jedna izvršitelj

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 

–  Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a

– Da imaju položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

– životopis

– ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije

završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.

godine

– original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

– izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika

– ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

 

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

 

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“

Dinarina bb

80101 Livno

sa naznakom ZA NATJEČAJ

 

 

Livno, 17. 11. 2020. godine                                                                                                            Predsjednik Školskog odbora

Broj:  316/20.                                                                                                                                                         Martina Čato