Natječaj za popunu radnih mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

 

Temeljem članka 60. Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-34-1449/19, od 3. srpnja 2019. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno, na sjednici održanoj  19. srpnja  2019. godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj flaute – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2019./2020. godine), jedan izvršitelj

2. Učitelj trube – 14 sata tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2019./2020. godine),  jedan izvršitelj

3.Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2019./ 2020. godine), jedna izvršitelj

4. Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2019./2020. godine), jedna izvršitelj

 5.Učitelj gitare – 24 sata tjedno ( puna norma ) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2019./2020. godine), jedna izvršitelj

6. Učitelj harmonike – 24 sata tjedno ( puna norma ) na određeno vrijeme (do povratka djelatnika), jedna izvršitelj

7. Učitelj harmonike – 14 sata tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2019./2020. godine), jedna izvršitelj

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 

–      Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu i drugih propisa

 –      Da imaju položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

 

– životopis

– ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije

završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.

godine

– original uvjerenje o državljanstvu,

– izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika

– ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

 

Napomena: Svi dokumenti koji se dostavljaju trebaju biti u originalu ili ovjerena preslika ne starijem od 6 mjeseci.

 

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

 

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“

Dinarina bb

80101 Livno

sa naznakom ZA NATJEČAJ

 

Livno, 22. 7. 2019. godine                                                                                                                             Predsjednik Školskog odbora

Broj:  225./19.                                                                                                                                                                          Martina Čato