Natječaj za popunu radnih mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

 

Temeljem članka 60.Statua Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ i suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-34-1594/18, od 12. studenog 2018. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno, na sjednici održanoj  30. studenog  2018. godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

          1. Učitelj klarineta – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do povratka djelatnice sa bolovanja a najduže do kraja nastavne godine) ,jedan izvršitelj

  1. Učitelj trube – 12 sata tjedno (pola norme) na određeno vrijeme ( do kraja nastavne godine), jedan izvršitelj

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 

–       Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu i drugih propisa

  • Da imaju položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

 

– životopis

– ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije

završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.

godine

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane MUP-a,original ili ovjerena preslika

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( Uvjerenje izdaje nadležni Sud),original

ili ovjerena preslika

– original uvjerenje o državljanstvu,

– izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika

– ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

 

Napomena: Svi dokumenti koji se dostavljaju trebaju biti u originalu ili ovjerena preslika ne starijem od 6 mjeseci.

 

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

 

 

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“

Dinarinabb

80101 Livno

sa naznakom ZA NATJEČAJ

 

 

 

 

Livno, 3. 12 . 2018. godine                                                                                                                  Potpredsjednik Školskog odbora

 

Broj:  290./18.                                                                                                                                                               Davorka Fabrij