Natječaj za popunu radnih mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola „Franjo Serafin Vilhar“ Livno

 

Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo Serafin Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ, i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-30-1357/22, od 7. rujna 2022. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo Serafin Vilhar“ Livno,  raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 1. Učitelj klarineta  – 8 sati tjedno  na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2022./23.), jedan izvršitelj,
 2. Učitelj glasovira – 6 sata tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne2022./23. godine), jedna izvršitelj
 3. Učitelj gitare – 6 sata tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne2022./23. godine), jedna izvršitelj

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 

–        Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a

 • Da imaju položen stručni ispit

Uz potpisanu prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

 • životopis
 • ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine
 • original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

Kandidati koji budu izabrani, prije sklapanja ugovora o radu dužni su dostaviti:

 • Liječničko uvjerenje
 • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Za izabranog kandidata škola će službenima putem tražiti uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog MUP-a.

 

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

 

Osnovna glazbena škola „Franjo Serafin Vilhar“

Župana Želimira 17

80101 Livno

sa naznakom ZA NATJEČAJ

 

 

Livno, 8. 9. 2022. godine                                                                                         Predsjednik Školskog odbora

Broj:  286/22                                                                                                                            Martina Čato